ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης:
  • Συμπλήρωση του εντύπου: ΤΟΜ 46B
  • Συμπλήρωση του εντύπου: ΤΟΜ 7Δ
  • Επισύναψη δυο πρόσφατων φωτογραφιών μεγέθους 45x35 χιλ.
  • Δελτίο Ταυτότητας.
  • Τέλος €40
Σημειώσεις:
  • Επισύναψη αλλοιωμένης άδειας οδήγησης, σε περίπτωση αλλοίωσης της άδειας οδήγησης.
  • Προσκόμιση βεβαίωσης από την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής.
  • Αντίγραφο άδειας οδήγησης μπορεί να εκδοθεί σε περιπτώσεις απώλειας, αλλοίωσης ή καταστροφής της άδειας οδήγησης.
  • Το αντίγραφο άδειας οδήγησης είναι πανομοιότυπο της αρχικής άδειας οδήγησης, φέρει την ένδειξη “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ” και έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια οδήγησης.
  • Η έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης μαθητευομένου διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001.