ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Μετατροπή Άδειας Οδήγησης από ξένη σε Κυπριακή:
  • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ). [li]Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ. [li]Δελτίο Ταυτότητας (για Κύπριους Επαναπατριζόμενους ή Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού (για αλλοδαπούς) (πρωτότυπο και μία φωτοτυπία).
  • Διαβατήριο (πρωτότυπο και μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας με τα στοιχεία του αιτητή).
  • Ξένη άδεια οδήγησης (πρωτότυπη και μια φωτοτυπία όλων των σελίδων). (Η ξένη άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή του Κράτους έκδοσής της).
  • Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης εκτός εάν είναι στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση πρέπει να γίνεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή από την Πρεσβεία της χώρας που έκδωσε την ξένη άδεια οδήγησης (πρωτότυπη και μια φωτοτυπία).
  • Η αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εξεταστών Οδηγών, για σχετικό έλεγχο και έγκριση της μετατροπής.
Σημειώσεις:
  • Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι ηλικίας 70 ετών και άνω ή η άδεια οδήγησης του αιτητή είναι για τις κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε, χρειάζεται πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας.
  • Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εξεταστών Οδηγών, για το σχετικό έλεγχο και έγκριση της μετατροπής.
  • Αλλοδαπός αιτητής θα πρέπει να διαμένει στην Κύπρο για εκατό ογδονταπέντε τουλάχιστο μέρες και σε περίπτωση μη κοινοτικού να παρουσιάζεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής Αλλοδαπού και η άδεια παραμονής. Σε περίπτωση αλλοδαπού φοιτητή θα πρέπει να παρουσιάζεται επίσης πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

  • Ο αιτητής πρέπει να αποταθεί στα Κεντρικά ή Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ για έκδοση της άδειας οδήγησης. Οι χώρες των οποίων οι Άδειες αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες της Κυπριακής Άδειας είναι όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν αυτές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση. Οι κάτοχοι αδειών οδήγησης από χώρες που περιλαμβάνονται στην γνωστοποίηση, είναι υπόχρεοι να ανταλλάζουν την άδεια οδήγησης τους μετά από εξάμηνη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αντίθετα οι κάτοχοι αδειών οδήγησης που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν αν επιθυμούν να ανταλλάξουν την άδεια οδήγηση τους μετά από εξάμηνη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  • Η μετατροπή άδειας οδηγού από ξένη σε Κυπριακή διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.