ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού για πρώτη φορά θα πρέπει να υποβάλλονται:
 • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού, (ΤΟΜ 7Δ).
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους 45Χ35 χιλ.
 • Δελτίο Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό επιτυχούς προεξέτασης.
Σημειώσεις:
 • Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης ή ισχύουσας άδειας οδήγησης μαθητευομένου, επισυνάπτει την ισχύουσα άδεια οδήγησης ή ισχύουσας άδειας οδήγησης μαθητευομένου.
 • Επισύναψη Πιστοποιητικού Υγείας, σε πέριπτωση που ο αιτητής είναι 70 ετών και άνω.
 • Επισύναψη Πιστοποιητικού Υγείας, σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας.
Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Οδήγησης μαθητευομένου:
 • Ειδικής κατηγορίας ΑΜ έχει άτομο, το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών.
 • ΔΚατηγορίας Β,Β1, Α1, Β+Ε έχει άτομο, το οποίο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17,5 ετών.
 • Κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, κατηγορίας Στ και ΙΒ έχει άτομο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Κατηγορίας Γ και Γ+Ε, Δ1, Δ1+Ε, και ειδικής κατηγορίας Η, Ζ, Θ το οποίο είναι ηλικίας 21 ετών.
 • Κατηγορίας Δ, Δ1+Ε, είναι ηλικίας 24 ετών.