ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Οι αιτητές μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Απόκτηση Διεθνούς Άδειας Οδήγησης:
  • Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου: ΤΟΜ 26A (στην Αγγλική γλώσσα).
  • Προσκόμιση δυο πρόσφατων φωτογραφιών 30x35 mm.
  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Κυπριακή Άδεια Οδήγησης.
  • Τέλος 30 Ευρώ
Σημειώσεις:
  • Η διεθνής άδεια οδήγησης ισχύει για ένα χρόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψη τη σύμβαση της Γενεύης του 1948.
  • Η έκδοση διεθνούς άδειας οδήγησης διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001.
Σχετικά Αρχεία Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ